from Photolog/Daily.  2018.02.08 16:12

NORITSU KOKI | QSS-32_33

 

 

 

 

 

 

 

조금 멀게 느껴져

그냥 내 착각인걸 알아

네가 그럴리가 없으니까

그렇지만 쉽게 지워지지 않는건

그런걸 너무 많이 겪어서 그래

미안해

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contax T3

Proimage 100

noritsu

prev 1 ··· 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ··· 184 next


press A, S for paging